avatar

_LeksandrinA_

Дарья

1.05 0.39
avatar 1.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar

zdenix

Завалишин Денис

2.23 1.63
avatar 0.00 0.00
avatar 2.93 1.94
avatar 1.00 0.04
avatar

yla23yla23

Юлия

1.00 0.79
avatar 0.00 0.00
avatar 1.00 0.16
avatar 0.00 0.00
avatar 1.00 0.00
avatar

winkysheep

Winky Sheep

0.00 0.00
avatar 0.13 0.05